مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (892)

2-2- ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی172-2-1- علل اصلی توجه به فیزیولوژی پس از برداشت172-3- نقش کلسیم درگیاه182-3-1- نقش کلسیم در پایداری دیواره سلول182-3-2- نقش کلسیم در رشد سلول202-3-3- نقش کلسیم در پایداری غشا و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (890)

نقش تعامل در آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………………..58تعریف و ارزش تعامل در آموزش مجازی……………………………………………………………………………………..58انواع تعامل در آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………………..58بخش سوم:طراحی آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………..61ویژگی های اصلی درسیستم آموزش مجازی………………………………………………………………………………….61 انگیزه یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………62 رابط یادگیرنده …………………………………………………………………………………………………………………63 ساختار محتوی و ترتیب آن……………………………………………………………………………………………………63 پیمایش……………………………………………………………………………………………………………………………64 تعامل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (888)

34-2اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………4935-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..4936-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..5037-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..5138-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………5239-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..5240-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….5441-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (887)

34-2اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………4935-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..4936-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..5037-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..5138-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………5239-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..5240-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….5441-2 ادامه مطلب…

By 92, ago